tisdag 22 november 2011

Möjligheternas teknik är tillgänglig

Att dela med mig av det jag tänker runt IKT och specialpedagogik känns viktigt och allt viktigare då tekniken finns tillgänglig för allt fler. Det kan ta mycket tid i anspråk att orientera sig i tekniken vilken utvecklas hela tiden och i det i ett rasande tempo. Det kluriga är att tänka ut hur vi ska kunna applicera tekniken så att det blir en tillgänglig lärandemiljö för fler elever. När jag var inbjuden till Mötesplats skola i månadsskiftet oktober - november 2011 för att hålla ett seminarium, var det mitt tema (se Mötesplats skola 2011).

Seminariet hade rubriken: Det omöjliga tar bara lite längre tid - det är precis så jag ser på lärande där det uppstått hinder. Hinder som är till för att vändas till möjligheter - det kan dock ta lite längre tid att komma till lärande. Tiden det tar att hitta ett annat sätt att arbeta på för att kunna lära, ta in, hänga med, läsa, skriva, bli motiverad, engagerad i det egna lärandet kan bli något längre - det gäller att hitta strategier. En del strategier innehåller inslag av stöd, som ex stöd av tekniska hjälpmedel. Stödet bör vara utformat så att det ger hjälp till självhjälp i progression - dvs att “egen-stödet” eller självständigheten växer med insikt, förståelse och ålder.

De tankar jag delade med mig av under seminariet i Göteborg berörde hur vi kan ändra vårt sätt att arbeta. Att göra en synvända, från integrering (att anpassa en individ till ett system) till inkludering (att förändra systemet). Att hålla fokus på vad vi kan förändra i organisation, miljö (inre & yttre) samt hur vi gör metodval i undervisningen. Det går att uttrycka på fler sätt: Vad skulle vi kunna ändra på i vår organistaion så att den passar fler elever? Vad kan vi ändra på i lärandemiljön? Vad kan vi ändra på i vår pedagogiska planering? Kan vi göra andra metodval för att anpassa undervisningen för fler elever? Hur kan vi använda elevernas vardagserfarenheter i läs- och skrivinlärningen så att elevernas motivation ökar, så att det vi gör blir mer begripligt, mer hanterbart? Jag frågar mig ofta om vi ska ha fokus mestadels på resultatet eller/och om vi kan ha fokus på den utveckling som sker och hur vi ger våra elever möjlighet till utveckling i deras proximala utvecklingszon.
Under seminariet berörde jag olika områden med samma mål (se bild nedan).Ord som berör mig djupt, ord som berör mig som pedagog, ord som berör mig som människa, ord som jag berör varje dag i mitt arbete som processledande skolutvecklare för IT och specialpedagogik vid Pedagogiskt centrum i Södertälje kommun.

Alla mina tankar från seminariet kan sammanfattas i två citat från Lgr 11 och dessa citat vill jag, sammanfattningsvis, dela med mig av.

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11 s 8).

“Varje elev har rätt att i skolan får utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr11 s 10).

Jag vågar påstå att det omöjliga bara tar lite längre tid...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar